لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی رابطه ادراک روش های فرزندپروری و مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    آزادفر, نجمه    2010-05-21
2    بررسی تأثیر تعاملی حرکت درمانی و بیوفیدبک بر مسائل عصب- روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (SLD)    کارشناسی ارشد    سروی, مرضیه    2010-10-05
3    رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان و راهبردهای مقابله با استرس    کارشناسی ارشد    صبری نظرزاده, راشین    2011-02-09
4    تاثیر ارزشیابی سنتی و توصیفی بر آگاهی فراشناخت و اهداف پیشرفت دانش آموزان    کارشناسی ارشد    سلجوقی, فرهاد    2011-03-21
5    اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    نیک بخت, الهام    2011-06-06
6    بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ناگویی خلقی با خود بیمارانگاری در جمعیت غیر بالینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    بختی, مجتبی    2011-06-07
7    نقش نیازهای اساسی خودتعیین گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی    کارشناسی ارشد    خوارزمی, اکرم    2011-06-10
8    بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت‌‌های حل مسأله    کارشناسی ارشد    مرتضائی, زینب    2011-06-12
9    ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور    دکتری (Ph.D)    عجم, علی اکبر    2011-06-15
10    بررسی رابطه اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در مادران با اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در دختران نوجوان    کارشناسی ارشد    صفرزاده, آسیه    2011-10-26
11    بررسی رابطه احساس انسجام روانی و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی در زنان معلم شهر مشهد    کارشناسی ارشد    رضائی, زهرا    2011-11-08
12    نقش رشد اخلاق، درونی سازی و خود نظم جویی در پیروی از قوانین ترافیک و ارتباط آنها با درک خطر در کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    گرائلی, فاطمه    2011-12-20
13    طراحی سنجش ودرمان خانواده – محور مبتنی بر مدل رشد یکپارچه انسان و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب – روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم    دکتری (Ph.D)    عالی, شهربانو    2012-01-21
14    نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه ی ابعاد فرزند پروری ادراک شده با اهمالکاری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    فضلعلی, نجمه    2012-05-08
15    مقایسه بین فراشناخت و حافظه شرح حال در افراد مبتلا به وسواس , فوبی اجتماعی و گروه بهنجار    کارشناسی ارشد    نظرزاده رمضانی, فریده    2012-05-22
16    رابطه درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی با میانجی گری اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان    کارشناسی ارشد    امیریان, سیده خدیجه    2012-06-24
17    بررسی رابطه ی سبک فرزند پروری با سبک تفکر و راهبرد های مقابله ای    کارشناسی ارشد    جلایر, نعیمه    2012-07-01
18    مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری    کارشناسی ارشد    توکلو, زهره    2012-10-21
19    بررسی نقش میانجی گری احساس انسجام در رابطه سبک های دلبستگی با خودتنظیمی    کارشناسی ارشد    قائدی فر, حمیده    2012-11-06
20    بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی    کارشناسی ارشد    اخلاقی باقرجری, اکرم    2012-11-07
21    بررسی رابطه ناگویی خلقی و تاب آوری با سلامت روان دانش آموزان و کادر آموزشی خوابگاهای مدارس شهرستان باخرز    کارشناسی ارشد    شاه حسینی, زهرا    2013-01-15
22    بررسی روابط هوش معنوی و سبکهای شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه کرمان    کارشناسی ارشد    مؤمنی مدوار, فاطمه    2013-04-23
23    بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دفاعی و سلامت روان    کارشناسی ارشد    مظفری, نفیسه    2013-04-23
24    مقایسه درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشویی    کارشناسی ارشد    فخری, مریم سادات    2013-04-24
25    رابطه ی بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خود تنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد    کارشناسی ارشد    سربازوطن, طاهره    2013-04-29
26    بررسی رشد هیجانی-کارکردی و اختلالات پردلزش حسی در کودکان مبتلا به اوتیسم    کارشناسی ارشد    علی زاده, هدی    2013-05-05
27    اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    کارشناسی ارشد    ظریف, فاطمه    2013-05-07
28    اثربخشی روش ترکیبی بازی و قصه ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    فرزادفرد, سیده آفرین    2013-05-21
29    بررسی رابطه میزان تاب‌آوری با سبک‌های دلبستگی و مهارت حل مسأله در وابستگان به مواد مخدر متقاضی ترک شهر اهواز    کارشناسی ارشد    لویمی, شریفه    2013-05-29
30    تدوین برنامه آموزش خودشناسی از دیدگاه ملاصدرا و تاثیرآن بر هوشمندی معنوی و دنیا گرایی دانشجویان    کارشناسی ارشد    ظریفیان, فرشته    2013-10-22
31    بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی و تقویت باورهای معنوی - مذهبی بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان    کارشناسی ارشد    علوی صدر, زهراسادات    2013-10-22
32    رابطه عملکرد خانواده و احساس انسجام روانی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    بابائی, عقیله    2013-11-24
33    رابطه ی باورهای غیرمنطقی و باور نادرست در مورد توکل به خدا با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    ضیائی پور, زهرا    2013-12-02
34    رابطه طول مدت و تعدادعوارض جسمانی دیابت با احساس انسجام روانی و وضعیت سلامت عمومی افراد دیابتی نوع    کارشناسی ارشد    حسینی, مریم    2013-12-03
35    اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر نظریه کنترل شناختی کلارک بر کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، باورهای وسواسی، آمیختگی فکر ـ عمل و خود ارزش گذاری بیماران مبتلا به OCD    کارشناسی ارشد    یزدی, مصطفی    2014-01-28
36    اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر بهبود وضعیت رشد روانی کودکان و خود کارآمدی والدگری، کیفیت تعامل والد-کودک و افزایش شادکامی در مادران    کارشناسی ارشد    صادقی, ابوالقاسم    2014-02-04
37    بررسی اختلالات روانی در فقه جزائی و حقوق موضوعه    دکتری (Ph.D)    کمیلی, منیره    2014-03-02
38    بررسی رابطه اظهار دینداری و اهمالکاری با میانجیگری سبک های دفاعی    کارشناسی ارشد    نوری, نفیسه    2014-03-04
39    عوامل روانشناختی سبب ساز بیماری های قلبی در ایران: مرور نظام دار، فرا تحلیل، طراحی و اثربخشی الگوی روان درمانگری ویژه بیماران قلبی    دکتری (Ph.D)    سلطانی شال, رضا    2014-03-12
40    بررسی رابطه سبک های هویت و سبک های اسنادی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-1392    کارشناسی ارشد    شریفی فرد, یحیی    2014-05-18
41    بررسی اثربخشی ایماگو تراپی بر صمیمیت زناشویی زنان دارای هویت ناموفق    کارشناسی ارشد    نزاکتی رضازاده, نفیسه    2014-05-19
42    بررسی تطبیقی مدیریت نفس در قرآن وحدیث وخودکنترلی در روانشناسی    دکتری (Ph.D)    حجت فرسنگی, مریم    2014-06-01
43    بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی    کارشناسی ارشد    آئین, صوفیا    2014-06-03
44    بررسی رابطه زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد    کارشناسی ارشد    حسینی, کبری    2014-06-07
45    بررسی مقایسه ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ای دروالدگری    کارشناسی ارشد    بابائی پور, مریم    2014-06-10
46    اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان ، استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه ی والد- کودک    کارشناسی ارشد    علویان, رؤیاسادات    2014-06-10
47    بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان ابتدایی    کارشناسی ارشد    حاتمزاده, احسان    2014-06-23
48    مقایسه اثربخشی آموزش بسته مهارت‌های معنوی و بسته مهارت‌های زندگی بر سلامت روان، سبک‌های مقابله‌ای و ابراز وجود دانشجویان دختر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان    کارشناسی ارشد    صفائی, صالح    2014-09-23
49    نقش میانجی کمال گرایی پژوهشی در رابطه هویت علمی و اهمال کاری پژوهشی در دانشحویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    غلامی, مهدی    2014-10-11
50    بررسی و مقایسه توانایی های پردازش‌ حسی دانش‌آموزان پسر نابینا و ناشنوای شهر مشهد و رابطه آن با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنها    کارشناسی ارشد    مصلحی, سعید    2014-11-15
51    بررسی و مقایسه طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری ادراک شده در وابستگان به مواد مخدر و افراد عادی    کارشناسی ارشد    رحیمی علیا, حامد    2015-03-03
52    اصول هوش هیجانی در نهج البلاغه    دکتری (Ph.D)    قاضی زاده هاشمی, زهراسادات    2015-03-08
53    بررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر سازگاری زناشویی    کارشناسی ارشد    عرب, بی بی سعیده    2015-03-10
54    بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش علائم روانشناختی سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب    کارشناسی ارشد    صالحی, مسعود    2015-04-28
55    تدوین برنامه حفظ قرآن کریم مبتنی بر راهبردهای شناختی و مقایسه اثربخشی آن با شیوه سنتی    کارشناسی ارشد    طباطبائی شهرآباد, زهرا    2015-05-25
56    نقش پایبندی مذهبی در پیش بینی رضایت زناشویی با میانجی گری شکیبایی و قدردانی    کارشناسی ارشد    هانور, فاطمه    2015-05-26
57    بررسی سرمایه های روان شناختی و سرمایه های اجتماعی و رابطه آن با معنویت زنان متأهل    کارشناسی ارشد    شرفی, نعیمه    2015-06-09
58    رابطه بین محیط آموزشی- پژوهشی و ویژگی های شخصیت با اهمال کاری پژوهشی    کارشناسی ارشد    حسینی, سیدعلی اکبر    2015-06-15
59    بررسی اثربخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی ، توانایی عملیات و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    یوسفی, مهدی    2015-06-20
60    مقایسه اثر بخشی آموزش خود تنطیمی تحصیلی و آموزش منطقی هیجانی الیس بر کاهش خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی    کارشناسی ارشد    غلام زاده, پریسا    2015-06-20
61    مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص های بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار شست‌وشو با آلودگی ذهنی    کارشناسی ارشد    فاطمی فر, بی بی فاطمه    2015-10-13
62    شیوه‌های فرزندپروری والدین ایرانی؛ نگرش‌ها، مطالعه تطبیقی، استخراج و سنجش یک الگوی بومی: یک مطالعه ترکیبی    دکتری (Ph.D)    رمضانی, ولی الله    2016-01-06
63    نقش سرمایه روان شناختی در پیش بینی گرایش به رفتار های بزهکارانه نوجوانان با میانجیگری همدلی و بخشش    کارشناسی ارشد    اقالرزاده, ایران    2016-02-02
64    نقش میانجی گری هویت علمی در رابطه بین خودکارامدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی    کارشناسی ارشد    رحمانی, محبوبه    2016-06-14
65    اثربخشی اموزش فرزند پروری با رویکرد اسلامی بر کاهش استرس فرزندپروری مادران    کارشناسی ارشد    ایزدپناه محمدابادی, شریفه    2016-06-14
66    نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی    کارشناسی ارشد    مسبوق بقمچ, مریم    2016-06-14
67    نقش هوش معنوی و جهت گیری دینی در خودتنظیمی هیجانی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی    کارشناسی ارشد    نوروزی قلعه صفا, سمیه    2016-06-26
68    مبانی نظریه ی شخصیت در آراء ملاصدرا    دکتری (Ph.D)    شیخ نظامی, سمانه    2016-07-03
69    نقش کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    باقرزاده, سمیه    2016-10-04
70    تفکیک ناپذیری عناصر تجربه در محیط یاددهی – یادگیری : گذر از عصب فلسفه چرچلند به عصب پدیدار شناسی وارلا    دکتری (Ph.D)    شرفی, حسین    2017-02-28
71    رابطه کمال گرایی معلمان و دانش آموزان با خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری اضطراب امتحان    کارشناسی ارشد    صالحی نژاد, مریم    2017-04-08
72    تاثیرآموزش گروهی تنظیم هیجان از طریق بازی برکاهش اضطراب امتحان و بهبود انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر    کارشناسی ارشد    عرب, زینب    2017-04-20
73    نقش الگوهای تعاملی والدین در اختلال وسواسی _ جبری در فرهنگ ایرانی    دکتری (Ph.D)    گلی گرمیانکی, احسان    2017-05-06
74    تدوین و اجرای پروتکل کنترل خودارضایی با تاکید بر رویکرد اسلامی «تک آزمودنی»    کارشناسی ارشد    اذربادکان, فاطمه    2017-05-09
75    نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه¬ی سبک¬های دلبستگی با ناگویی خلقی    کارشناسی ارشد    غریب زاده, زبیده    2017-05-16
76    بررسی نقش مولفه های هوش چندگانه گاردنر در رضایت زناشویی با میانجی گری بخشش    کارشناسی ارشد    فاضل, فهیمه    2017-05-23
77    تدوین برنامه آموزش غلبه بر نابهنجاری های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالی    کارشناسی ارشد    توکلی جاغرق, زهرا    2017-10-17