ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    روان شناسی تربیتی 2    کارشناسی
2    شخصیت - مفاهیم و نظریه ها    کارشناسی
3    پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی    کارشناسی
4    پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1    کارشناسی
5    پژوهشهای‌عملی انفرادی درروانشناسی‌وآموزش‌کودکان    کارشناسی
6    روانشناسی تربیتی    کارشناسی
7    انسان شناسی در اسلام    کارشناسی
8    روانشناسی تربیتی    کارشناسی
9    تاریخچه و مکاتب روانشناسی    کارشناسی
10    روان شناسی دین    کارشناسی
11    انسان شناسی در اسلام    کارشناسی
12    روش تحقیق در روانشناسی    کارشناسی
13    پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی    کارشناسی
14    پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1    کارشناسی
15    پژوهشهای‌عملی انفرادی درروانشناسی‌وآموزش‌کودکان    کارشناسی
16    روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروانشناسی    کارشناسی ارشد
17    روشهای تحقیق در روانشناسی    کارشناسی ارشد
18    روانشناسی یادگیری وتفکر    کارشناسی ارشد
19    نظریه های شخصیت    کارشناسی ارشد
20    استفاده ‌از روشهای‌ آماری‌ و پژوهشی‌ پیشرفته ‌در روانشناسی    کارشناسی ارشد
21    روش تحقیق در علوم شناختی    کارشناسی ارشد
22    روان شناسی تربیتی    کارشناسی ارشد
23    نظریه های انگیزش در آموزش وپرورش    کارشناسی ارشد
24    روش تحقیق    کارشناسی ارشد
25    امار استنباطی وروش تحقیق پیشرفته    دکتری (Ph.D)
26    یادگیری    دکتری (Ph.D)
27    رساله    دکتری (Ph.D)
28    روانشناسی یادگیری وتفکر وزبان    دکتری (Ph.D)
29    روش های پژوهش    دکتری (Ph.D)
30    روش های آموزش    دکتری (Ph.D)